Om foreningen

Folkscenen Horsens er startet af en lille gruppe musik elskere i 2006, som savnede den Irske og Skotske folkemusik i Horsens området. Foreningen laver 5-6 gratis koncerter i Apotekergården og 2-3 indendørs betalings koncerter, samt mindre arrangementer om året.
Vedtægter:
§ 1. Foreningens navn: Folk Scenen Horsens
§ 2. Foreningens hjemsted: Horsens kommune
§ 3. Foreningens medlemmer: alle kan gennem kontingentbetaling melde sig ind i foreningen.
§ 4. Foreningens formål: foreningen skal være den praktiske og juridiske arrangør af vise, instrumental samt sangarrangementer af enhver art, med henblik på at udbrede kendskabet til og interessen for disse og tilgrænsende musikformer. Gennem samarbejde med beslægtede foreninger kan man indgå i større arrangementer med musikalsk og underholdnings mæssig indhold.
§ 5. Medlemmernes rettigheder og pligter: Som medlem kan optages enhver enkelt person, der måtte ønske det. Medlemmerne har gennem valg af bestyrelse indflydelse på årets programlægning og pligt til gennem kontingentbetaling at medvirke til en sund økonomi i foreningen.
Kun bestyrelsen kan arrangere i foreningens navn og for foreningens risici. Intet arrangement kan gennemføres i foreningen uden der er økonomisk dækning herfor. hvis der efter et arrangement optræder negativ egenkapital, skal underskuddet dækkes, før yderligere aktiviteter igangsættes.
Evt. overskud, efter fradrag af almindelig driftsomkostninger, kan kun anvendes til formål nævnt i § 4.
§ 6. Generalforsamlingen: generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i årets andet kvartal, og skal indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers varsel ved skrivelse til medlemmerne med angivelse af tid, og sted, dagsorden samt evt. Forslag til vedtægterne. Indkaldelse til generalforsamling kan alternativt ske i ugeavisen eller Horsens Folkeblad.
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7. Dagsorden: dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.
1.) Valg af dirigent.
2.) Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbene år.
3.) Forelæggelse af regnskab i revideret stand.
4.) Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
5.) Behandling og evt. afstemning vedrørende indkomne forslag.
6.) Formand og kassereren vælges af generalforsamlingen.
7.) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant.
8.) Valg af revisor samt suppleant.
9.) Eventuelt.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling: ekstraordinær generalforsamling afholdes, når tre medlemmer af bestyrelsen, eller mindst halvdelen af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom vedlagt motiveret dagsorden.
§ 9. Afstemninger: adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem der ikke er i restance til foreningen. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog max. To fuldmagter pr. fremmødt medlem.
§ 10. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de afgivende repræsenterede stemmer.
§ 11. Over det på generalforsamlingen passerede laves en kort beretning, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen og beror hos formanden.
§ 12. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer valgt af generalforsamlingen for en periode af to år af gangen, formanden vælges i lige år og kassere i ulige år.
Foreningens suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges ligeledes enkeltvis og for et år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Genvalg kan finde sted
§ 13. Regnskab: foreningens regnskab følger kalenderåret
§ 14. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
§ 15. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Kontingentet tilstræbes afpasset foreningens økonomiske behov, under hensyntagen til, at der ikke er tale om opsparingsformål. Kontingentrestancer medfører tab af rettigheder ifølge foreningens vedtægter.
§ 16. Ophør: i tilfælde af foreningens ophør, der skal konfirmeres af en ekstraordinær generalforsamling, udloddes en evt. kassebeholdning til lokale musikformål, der ligger så tæt på foreningens formål som mulig.
Således vedtaget på generalforsamlingen.

Afholdt d. 4. Maj 2006